Корпоративна социална отговорност

От 2013г Учебен център Рагина следва принципите за Корпоративна социална отговорност заложени в Глобалния договор на ООН (Global compact) – доброволна инициатива, обединяваща търговски дружества, агенции на ООН, профсъюзи, бизнес и неправителствени организации, в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. Десетте принципа на инициативата „Глобален договор“ са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията. Всяка година Учебен център Рагина внедрява в начина си на работа различни добри практики, превръщайки центъра в социално отговорна компания.

Политика на Учебен център Рагина за Корпоративна социална отговорност:

Област на интервенция „Човешки права“:

 • Спазване правата на човека за сезонни и временни служители или подизпълнители, както се прави с постоянни служители. Това се налага поради сезонността на работа в сектора на образователни услуги.
 • Борба срещу всякакъв вид дискриминация в компанията и в нейната сфера на влияние – всички служители в Учебен център Рагина са равни по права, без значение от техния социален, икономически, религиозен и т.н. статус. Дискриминация не се допуска и в нито една инициатива или курс за обучение, провеждан от центъра. Служителите имат процедура, касаеща борбата срещу дискриминацията, която могат да приложат при различни ситуации възникнали в работна среда.
 • Предоставяне на служителите на центъра обучения за устойчиво развитие / корпоративно и социално/. Отговорности и интеграция в курсове и обучителни сесии, учебни програми и т.н. Включване на нуждите на обучаваните в разработването на програми за обучение. Разработване и подкрепа на педагогическите подходи, методи и материали, насърчаващи разпространението и достъпа до знания.
 • Увереност, че правата на човека се спазват в системата на доставки на центъра.

Област на интервенция „Околна среда“:

 • Включване в инициативи на регионално, национално и международно ниво относно социално отговорни бизнес и обществени практики за опазване на околната среда. Развиване на партньорства с неправителствени организации, регионални, национални и международни асоциации. Активно участие в събития относно местни и национални политики за опазване на околната среда.
 • Насърчаване на най-добрите практики в областта на околната среда в обучителния сектор.
 • Намаляване и оптимизиране консумацията на енергия.
 • Намаляване количеството на отпадъците и рециклиране.
 • Намаляване на отпечатъка върху околната среда на тренировъчните сесии и дейности.
 • Оценка на значимите доставчици за социално и екологично въздействие.

Област на интервенция „Борба с корупцията“:

 • Спазване върховенството на закона.
 • Бизнес етика и практики свързани с нея.
 • Насърчаване на етичното вземане на решения и предотвратяване на корупцията.
 • Защита на личната информация (учащи, служители и персонал).
 • Уважение към интелектуалната собственост.

Област на интервенция „Трудови норми“:

 • Развитие на здравословни и безопасни условия на труд както в учебните зали, така и при практически обучения на работното място или други места на обучение.
 • Въвеждане на програми за обективно и справедливо заплащане.
 • Всички учители в Учебен център Рагина имат право на служебна карта за спортни дейности Мултиспорт, заплатена на 50% от работодателя. С нея служителите могат да посещават различни обекти за спорт в свободното си време на територията на цялата страна.
 • Развиване на широкообхватни умения на служителите, чрез постоянни обучения, според нуждите и интересите на служителите. Закупуване на специализирана литература за сметка на работодателя. По този начин служителите са подкрепени да следват принципите за Учене през целия живот, като по този начин те повишават своите лични и професионални умения, както и престижът на учебния център.

Област на интервенция „Знание и образование“:

 • Осигуряване на финансиране за стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение.
 • Предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в обучението.
 • Осигуряване на платени стажове за младежи, както и насърчаването им за включване в социалния, културен и икономически живот.
 • Маркетинг, свързан с каузи за обществото.
 • Продуктови дарения.

Учебен център Рагина организира обучения за въвеждане на практики на Корпоративна социална отговорност в бизнес звена и организации. Също така провежда оценка на въведените понастоящем практики в дружествата и въвеждането на нов по-широк кръг практики, с цел повишаване на оценката на предприятието за Корпоративна социална отговорност.Разгледайте всички наши обучения