RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

BG06RDNP001-1.001-0015 ПРСР

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАГИНА ЕООД - гр. Русе е бенефициент по процедура №BG06RDNP001-1.001, подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване”, финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020г.

Наименование на проекта: „Придобиване на знания и умения в иновациите и инвестициите в селското стопанство - гаранция за просперитет на земеделските производители”.

Основна цел на проект № BG06RDNP001-1.001-0015 е повишаване на знанията, уменията и компетенциите в областта на иновации и инвестиции в сектора на земеделските дейности.

Резултат: Да се проведат обучения по професия "Растениевъд", специалност "Растителна защита" и успешно да завършат 180 лица, заети в сектора на селското стопанство.

Обща стойност на договора: Безвъзмездна финансова помощ в размер на 425 520.00лв., от тях: ЕС - 382 968.00лв. и национално финансиране ДБ - 42 552.00лв.

Начало: 24.02.2021г. и край: 15.06.2023г.
Продължителност: 24 месеца