Проекти

Предлагаме на бизнеса разработване и работа по съвместни проекти, финансирани от ЕС и други грантови схеми:

Сфери на интереси:

Покани

Възложител: „Учебен център Рагина” ЕООД, бенефициент по Договор № BG05M9OP001-1.002-0048-C03 по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект: "Ре-старт за активен живот и интеграция на младите хора".

Предмет на процедурата: „Заемане на длъжност „Ръководител на проект“ в Екип за управление по проект BG05M9OP001-1.002-0048 ” Ре-старт за активен живот и интеграция на младите хора”.

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

публикувана на: 2017-05-31 08:00, срок за предоставяне на оферти 2017-06-01 12:00

Процедура

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на услуга с предмет: „ПРОВЕЖДАНЕ НА МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ” по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-27 00:00, срок за предоставяне на оферти 2016-07-04 17:00

Покана

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на услуга без провеждане на процедура, съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 118/2014: Провеждане на обучение по Професионална квалификация II степен по част от професията за гр. Русе и гр. Пловдив по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-20 00:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-28 17:00

Покана

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на доставка на учебници и канцеларски материали по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-15 00:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-22 17:00

Покана

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на дейност „Информиране и публичност“ по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-07 00:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-15 17:00

Покана

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, Учебен център Рагина ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ. Информация и документация за участие в процедурата можете да изтеглите от ТУК:

публикувана на: 2016-05-30 00:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-06 17:00

Документи за информация Документи за попълване