Възможностите са организиране на обучения по професия или част от професия в редовна или задочна форма на обучения. След завършване на курс и полагане на държавен изпит се издава свидетелство професионална квалификация и/или свидетелство за правоспособност по образец на МОН.

За обученията по част от професия се издава Удостоверение за професионална квалификация по образец от МОН

Лицензия от НАПОО за провеждане на професионално обучение от следните направления: